Polityka Zakupu Usług (regulamin strony)

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Wszystkie szkolenia i inne usługi dostępne na stronie www.teched.com.pl organizuje firma MULTI-MARK DIAGNOSTICS, z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-659 przy ul. Za Cytadelą 26 z numerem NIP: 9721087036 i REGON:  301037415 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu MAULTIMARK DIAGNOSTICS
 2. Przepisy niniejszej Polityki Organizowania Szkoleń (regulaminu) stanowią integralną część zakupu usług.
  3. SZKOLENIA: Szkolenia są organizowane w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń na stronie www.teched.com.pl , na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia.
  4. UCZESTNIK – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez MULTIMARK DIAGNOSTICS i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 3. UŻYTKOWNIK WSPARCIA – osoba która wykupiła dostęp do usługi wsparcia lub dostep ten został opłacony przez Snap-on Equipment ramach obowiązujących umów
  5. Zakup usługi wsparcia technicznego lub uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki Zakupu Usług (regulaminu).
 • 2
  Uzyskanie dostępu do usług
 1. Warunkiem uzyskania dostępu do usług jest:
  – dokonanie zakupu usługi  na stronie internetowej teched.com.pl

– obecność na liście zarejestrowanych użytkowników testerów SUN otrzymujących dostęp w ramach bezpłatnego pakietu (zgodnie z regulaminem wsparcia SUN)

 1. Użytkownicy wsparcia oraz uczestnicy szkoleń są zobligowany do przestrzegania wszystkich zapisów niniejszej Polityki Zakupu Usług (regulaminu strony).
 2. Po dokonaniu zakupu uczestnik szkolenia lub użytkownik wsparcia otrzyma potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Jednocześnie  MULTI-MARK DIAGNOSTICS nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia.
 3. Zakup usług poprzez stronę teched.com.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy MULTI-MARK DIAGNOSTICS a Uczestnikiem/Użytkownikiem wsparcia. Warunkiem rozpoczęcia usługi jest jej opłacenie
 4. Usługi są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób i są realizowane według ustalonego przez MULTI-MARK DIAGNOSTICS programu.
 • 3
  Informacje organizacyjne dotyczące szkoleń

Wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) standardowo MULTI-MARK DIAGNOSTICS  przesyła Uczestnikowi w formie elektronicznej na 7 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w zgłoszenia. W przypadku niezebrania ustalonej MULTI-MARK DIAGNOSTICS minimalnej liczby Uczestników niezbędnej do realizacji szkolenia, organizator zastrzega sobie prawo do przesłania informacji organizacyjnych w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem szkolenia oraz do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników lub do odwołania szkolenia.

 • 4
  Rezygnacja z usług
 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od przyczyny należy zgłosić u organizatora w formie pisemnej: listem elektronicznym lub pocztą najpóźniej 7 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej). Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania rezygnacji. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub terminie niż wyżej podane nie będą uwzględniane.
 2. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia przez Uczestnika 50% kosztów uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu liczonego od regularnej ceny szkolenia bez uwzględniania ewentualnych zniżek.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa (100%).
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika, który dokonał zgłoszenia w terminie póżniejszym niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 5. Zmiana terminu udziału w szkoleniu przez Uczestnika jest traktowana tak samo jak rezygnacja z udziału w szkoleniu
 6. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 7. W przypadku usługi wsparcia technicznego rezygnacja nie wiąże się z zwrotem kosztów.
 • 5
  Zmiana terminów szkoleń
 1. W przypadku szkoleń otwartych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników
 2. Organizator ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedostępność miejsca szkolenia.
 3. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona Uczestnikowi w całości. Organizator ma prawo odwołać szkolenie w każdej chwili.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, MULTI-MARK DIAGNOSTICS nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych itp.
 • 6
  Zmiana trenera prowadzącego szkolenie

W szczególnych przypadkach organizator  zastrzega sobie prawo do  zmiany trenera prowadzącego szkolenie i nie stanowi to zmiany warunków umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 • 7
  Zmiana miejsca szkolenia

W szczególnych przypadkach organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji , w której odbędzie się szkolenie, na obiekt o takim samym lub wyższym standardzie i nie stanowi to zmiany warunków umowy.

 • 8
  Koszt usług i warunki płatności
 1. Szkolenia prowadzone przez MULTI_MARK są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie teched.com.pl
 2. Zakup usług na stronie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszych warunków oraz upoważnieniem MULTI-MARK DIAGNOSTICS do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu
 3. Obowiązującym sposobem płatności jest przedpłata realizowana poprzez stronę internetową (Przelewy24), chyba, że strony w formie pisemnej ustalą inaczej. W takich przypadkach dopuszcza się też opłatę za usługi w formie tradycyjnego przelewu na wyznaczony rachunek bankowy. Uczestnik jest wtedy zobowiązany do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia).
 4. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu (wydawany na podstawie minimum 80% obecności Uczestnika na szkoleniu).
 5. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia chyba, że oferta konkretnego szkolenia stanowi inaczej.
 6. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. W przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po zrealizowanym szkoleniu.
 7. Fakturowanie: MUTI_MARK DIAGNOSTICS nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach, w przypadku wskazania przez Uczestnika w formularzu zgłoszenia błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury
 • 9
  Polityka rabatowa
 1. Przy zgłoszeniu 3 lub więcej uczestników polityka rabatowa MULTI-MARK DIAGNOSTICS przewiduje 5% zniżkę dla każdego uczestnika.
 2. Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników polityka rabatowa MULTI-MARK DIAGNOSTICS przewiduje 10% zniżkę dla każdego uczestnika.
 3. Polityka rabatowa obowiązuje uczestników zgłoszonych na to samo szkolenie w tym samym terminie.

 

 • 10
  Prawa autorskie
 1. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez organizatora, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe.
 3. Wszystkie logotypy i znaki towarowe użyte na stronie i materiałach szkoleniowych są wykorzystywane w celu identyfikacji produktów których dotyczą usługi.

 

 • 11
  Informacja dot. RODO

Informujemy, ze administratorem Państwa danych osobowych jest firma MULTI-MARK DIAGNOSTICS

 1. Za Cytadelą 26, 61-659 Poznań (WSPARCIE TECHNICZNE SNAP-ON DIAGNOSTICS).. To oznacza, ze odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez MULTI-MARK DIAGNOSTICS. w szczególności:

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu:

 • Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Na podstawie prawnie uzasadnionego  działania statutowego MULTI-MARK DIAGNOSTICS tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO w celu:

 • Dostarczenia informacji związanej z użytkowaniem oprogramowania Snap-on Diagnostics, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
 • Organizowania i przeprowadzania szkoleń.
 • informowania o akcjach marketingowych Snap-on Diagnostics na terenie Polski,
 • Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 • Prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu.
 • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
  • wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych ,
  • udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać :
 • Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO,
 • Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe.
 • Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit 1 f RODO),
 • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy a następnie przez okres , po którym się przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań ( podstawa prawna : nasz prawnie uzasadniony interes),
 • Tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym się przedawniają się roszczenia wynikające z umowy ( podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes ),
 • Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji ( podstawa prawna: wykonanie umowy ) dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • Posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),
 • Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MULTI-MARK DIAGNOSTICS,
 • Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniudanych
 • Prawa wymienione w punktach 1-9 można zrealizować przez kontakt z Administratorem tj. MULTI_MARK DIAGNOSTICS +48 123452234, e-mail: pomoc@teched.com.pl

 

 

Skarga.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • 12
  Reklamacja usług
 1. MMD stosuje Procedurę Reklamacji Usługi zgodnie z treścią poniżej.
  1.Każdy uczestnik szkolenia ma prawo złożyć reklamację dotyczącą jakości oferowanych usług szkoleniowych (wartości merytorycznej, organizacji zajęć, itp.).
  2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej (faksem, e-mailem lub pocztą tradycyjną) w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia/dostępu do usługi wsparcia.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) tytuł i termin usługi wobec której zgłaszane są zastrzeżenia;
  b) imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia;
  c) szczegółowy opis problemu;
  d) dane kontaktowe zgłaszającego reklamację (nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon kontaktowy).
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
  5. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych Uczestników szkoleń, pod uwagę zostaną wzięte oceny wszystkich Uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę.
  6. W przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji, Uczestnik może wnioskować o:
  a) bezpłatne dodatkowe materiały szkoleniowe,
  b) bezpłatny ponowny udział w takim samym szkoleniu,
  c) zwrot części poniesionych kosztów*,
  -wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji szkolenia.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §12 pkt 2
  8. Usługa przedłużenia przez Użytkownika wsparcia SUN podlega regulaminowi wsparcia dostępnemu na stronie www.teched.com.pl  i może podlegać reklamacji tylko w przypadku niemożliwości dostawy usługi przez MULTI-MARK Diagnostics z uwzględnieniem ilości dni do terminu zakończenia usługi .

 

 • 13
  Postanowienia końcowe

1. MULTI_MARK DIAGNOSTICS zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Zakupu Usług (regulaminu) na stronie internetowej www.teched.com.pl